Nõuded kaardi taotlejale

Nõuded ISIC õpilaspileti, Eesti õpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti, Eesti üliõpilaspileti, ITIC õpetajakaardi, IYTC noortekaardi, Eksternkaardi, Töötaja kaardi, ja Muude EÜL-i poolt väljastavate kaartide
(a)   Nõuded ISIC õpilaspileti, Eesti õpilaspileti, ISIC üliõpilaspileti, Eesti üliõpilaspileti ja ITIC õpetajakaardi saajale rajanevad EÜL-i volikogu poolt 05.12.1998. a. vastuvõetud ja järgmistes redaktsioonides kehtivatele kaardiväljastuskordadele:

 1. „Eesti õpilaspileti ja ISIC õpilaspileti väljastamise kord“ 17.06.2007 redaktsioonis;
 2. „Eesti üliõpilaspileti ja ISIC üliõpilaspileti väljastamise kord“ 16.05.2010 redaktsioonis;
 3. „ITIC õpetajakaardi väljastamise kord“ 01.09.2011 redaktsioonis.
(b)   Kaardi tellija vastutab esitatud andmete õigsuse eest; kaardi kätteandmisel kohustub kaarti üleandev isik kontrollima isiku õigust kaarti saada, kaardile kantud andmete õigsust ning tuvastama kaardivastuvõtja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi alusel (ID-kaart, pass, juhiluba).
(c)   Juhul kui kaardi tellija või väljastaja eirab allpool toodud kaardisaaja nõudeid või eespool punktis (b) sätestatud kohustusi, on EÜL-il õigus nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi 640 eurot.

 1. ISIC õpilaspiletit ja Eesti õpilaspiletit on õigustatud saama: vähemalt 6-aastane, Eesti Vabariigis üld- või kutseharidust omandav isik, kes on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892) § 30 lg 3 ja kutseõppeasutuse seaduse (RT I 1998, 64/65, 1007) § 14 lg 6 alusel õigustatud saama õpilaspiletit.
 2. ISIC üliõpilaspiletit ja Eesti üliõpilaspiletit on õigustatud saama: Eesti Vabariigis kõrgharidust omandav isik, kes ülikooliseaduse (RT I 1995, 12, 119) § 42 lg 1 p 11 ja rakenduskõrgkooli seaduse (RT I 1998, 61, 980) § 24 lg 1 p 9 alusel on õigustatud üliõpilaspiletit saama.

Eesti üliõpilaspiletit ja ISIC üliõpilaspiletit on õigustatud taotlema:
 • täis- ja osakoormuses õppiv üliõpilane;
 • kaugõppes õppiv üliõpilane;
 • akadeemilisel puhkusel olev üliõpilane;
 • avatud ülikoolis õppiv üliõpilane, kes õpib bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- või magistriõppe kinnitatud õppekaval.

 1. ITIC õpetajakaarti on õigustatud saama: vähemalt 18-aastane, Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloaga haridusasutustes või hoolekandeasutustes haridusseaduse mõistes pedagoogilist tööd tegev isik, kelle arvestuslik pedagoogilise töö koormus on õppeaasta jooksul vähemalt 18 tundi nädalas. Vajaliku pedagoogilise töö koormuse sisse võib arvestada ka aja hulk, mis kulub õppetundide ettevalmistamisele, õppurite tööde parandamisele jmt. Lapsehoolduspuhkusel oleval haridustöötajal on õigus ITIC õpetajakaarti taotleda. Õppeasutuse juhil on õigus ITIC õpetajakaarti taotleda. Pedagoogilise töö koormust hindab õppeasutuse juht.
 2. IYTC noortekaarti on õigustatud saama: 12-30aastane (k.a) isik.
 3. Eksternkaarti on õigustatud saama: osaliselt, ajutiselt vms viisil õppetöös osalev isik, kes ei ole õigustatud saama ISIC üliõpilaspiletit või Eesti üliõpilaspiletit.
 4. Töötaja kaarti on õigustatud saama: õppeasutuse poolt määratud isik.